Opętani…

DSCF8308

Podejrzewam, że każdy z Was na pewno oglądał, albo choćby nawet słyszał o filmie Fight Club (pl. Podziemny Krąg). Ale czy wiecie kto jest autorem książki,  na podstawie której nakręcono ten film? Otóż jest nim Chuck Palahniuk, amerykański pisarz satyryczny i niezależny dziennikarz.

chuck-palahniuk-sarah-lee-1 (1)

Autor jest najbardziej znany właśnie z tej wielokrotnie nagradzanej powieści Podziemny krąg (Fight Club) (1996), na podstawie której w 1999David Fincher wyreżyserował film pod tym samym tytułem. Styl Palahniuka można określić jako minimalizm z elementami cynizmu i ironicznego czarnego humoru. Ja sama powiedziałabym, że jego powieści napisane są w sposób bardzo naturalistyczny, bez owijania w bawełnę, gdzie opisuje on rzeczy dokładnie w sposób taki, jak wyglądają, nie używając patetycznych zwrotów, koloryzowania i tzw. lukru, aby całość ładnie się prezentowała. W jego książkach znajdziecie zatem mieszankę specyficznego poczucia humoru oraz dziwnych wydarzeń, które autor wplata w swoje historie. Można z cała pewnością stwierdzić, że Palahniuk jest pisarzem szokujący i kontrowersyjnym, przez co często jest krytykowany.

 

Dzisiaj zapraszam Was do zagłębienia się w świat Opętanych – zapnijcie pasy, bo będzie ostra jazda, a osobom o delikatnym i o wrażliwych żołądkach radzę poszukać sobie łagodniejszego niż Palahniuk autora. J „Opętani” (ang. „Haunted”) to opowieść o koszmarach, jednak nie są to takie koszmarym które dręczą dzieci we śnie, lecz upiory i lęki, prześladujące nas na jawie. Książka stanowi dziwaczne połączenie poezji i dwudziestu trzech opowiadań, które razem tworzą historię o grupie aspirujących pisarzy. Pozwalają oni zamknąć się na trzy miesiące w odosobnieniu, aby stworzyć dzieło swojego życia. Dzięki takiej konstrukcji autor może przemówić wieloma głosami jednocześnie, a także jeszcze bardziej zagłębić się w mroczną otchłań ludzkiej psychiki.

Akcja rozgrywa się przede wszystkim w „ustroniu pisarzy” czyli starym, opuszczonym teatrze. Konwencja miejsca ma nawiązywać do Villi Diodati nad jeziorem Genewskim, gdzie Lord Byron gościł Mary Shelley i kilku innych pisarzy, którzy podczas deszczowego lata opowiadali sobie straszne historie, a opowieść Mary Shelley stała się zalążkiem słynnego Frankensteina. Kiedy w zamkniętym na głucho budynku zaczyna brakować jedzenia, przestają działać urządzenia i niebezpiecznie spada temperatura, bohaterowie opowiadają sobie własne horrory – opowieści odrażające, chore – to jest właśnie styl typowy dla Palahniuka. Jednym z najbardziej znanych opowiadań jest to zatytułowane „Flaki”. Taka ciekawostka dla Was – kiedy Chuck Palahniuk jeździł po Stanach Zjednoczonych, promując „Opętanych”, czytał „Flaki” na spotkaniach autorskich, podczas których ponad sześćdziesiąt osób zemdlało z obrzydzenia.

Sam Palahniuk na swojej stronie internetowej pisze o „Opętanych” tak: „Postanowiłem stworzyć nowy rodzaj horroru – opartego na rzeczywistym świecie. Bez nadprzyrodzonych potworów ani magii. To miała być książka, której nie będziecie chcieli trzymać przy łóżku. Książka, która stanie się zapadnią, bramą do najmroczniejszych miejsc. Do takich miejsc, do których tylko wy będziecie mogli wejść – sami – gdy ją otworzycie. Bo tylko książki mają tę moc”. „Opętani” jest częścią luźnego cyklu trzech powieści grozy, na który składają się również Dziennik i niesamowita, ale nie tak krwawa „Lullaby”.

 

 DSCF8302

DSCF8305

 

Haunted

I suspect that each of you have certainly seen, or had heard of the movie Fight Club. But do you know who is the author of the book , based on which the movie was filmed? Well, it is the Chuck Palahniuk, American writer and freelance journalist satirical.
The author is best known precisely with this award-winning novel Fight Club (Fight Club) (1996), based on which in 1999 David Fincher directed the film with the same title. Palahniuk’s style can be described as minimalism with elements of cynicism and ironic black humor. I myself would say that his novels are written in a very naturalistic way, without beating about the bush, where he describes things exactly in the manner of how they look, not using bombastic phrases, coloring and icing to all nicely presented. In his books you will find, therefore, a specific blend of humor and strange events that the author weaves into his stories. I can with all certainty say, that Palahniuk is a shocking and controversial writer, which is often criticized.

Today I invite you to delve into the world Possessed – fasten your seat belts, because it will be a bumpy ride, and people with delicate and sensitive stomachs advise you to seek a milder than Palahniuk ‚s . :)  „Haunted” is a story about nightmares, but they are not such nightmares that plague children in a dream, but the ghosts and fears haunting us awake. The book is a bizarre combination of poetry and twenty-three stories, which together make up a story about a group of aspiring writers. They allow to locked them for three months in solitary confinement to create a masterpiece of their life. With this construction, the author can speak with many voices at the same time, and even more to delve into the dark abyss of the human psyche.

The action takes place mainly in the „writers retreat ” – the old, abandoned theater. Convention space has referred to the Villa Diodati on Lake Geneva, where Lord Byron visited Mary Shelley and several other writers who, during the rainy summer told a terrible story, and the story of Mary Shelley became the nucleus of the famous Frankenstein. When in the closed shuttered building starts running out of food, cease to operate equipment and dangerously temperature drops, the characters tell each other their own horror stories – tales which are disgusting, sick – this is the style typical of Palahniuk. One of the most famous stories from „Haunted” is titled „Guts” . Such a curiosity for you – when Chuck Palahniuk toured the United States promoting the „Haunted”, he read „Guts” on copyright meetings, during which more than sixty people fainted in disgust.

Palahniuk himself on his website writes about the „Haunted”: „I decided to create a new kind of horror film – based on the real world. Without supernatural monsters or magic. It was to be a book that you will not want to keep by the bed. The book, which becomes a trap door , gateway to the darkest places. For those places where only you will be able to enter – we – when you open it. Because only books have the power. ” Haunted” is part of a loose trilogy of horror novels, which consists of the Official and amazing, but not so bloody „Lullaby”.

 

DSCF8308

DSCF8304

DSCF8306

DSCF8303

2 myśli na temat “Opętani…

Dodaj komentarz