Teneryfa: Loro Park – czyli niesamowity ogród zoologiczny

_DSCF3417

Poza wizytą na wulkanie to był drugi punkt naszego wyjazdu, który zaklasyfikowaliśmy jako pewnik. Jak już pisałam w poprzednim poście o Siam Parku, kupiliśmy podwójny bilet, upoważniający nas do wizyty w obu parkach. Muszę przyznać, że byliśmy pod wrażeniem.

_DSCF3253

Zdaję sobie sprawę z faktu, iż ogrody zoologiczne wzbudzają pewne kontrowersje. Ja sama mam co do nich mieszane uczucia, ponieważ z jednej strony pozwalają mi na bliskie poznanie zwierząt i gatunków, który w innych okolicznościach prawdopodobnie nigdy w życiu nie byłoby mi dane obserwować. Z drugiej jednak strony jest ta świadomość, że nie żyją one w naturalnym środowisku. Cóż, można by długo dyskutować na ten temat, ale sposób, w jaki opiekunowie i treserzy tych zwierząt się z nimi obchodzili i jak je traktowali naprawdę – muszę to przyznać – pokazywał, że istnieje między nimi pewna więź.

W parku można oglądać 4 rodzaje pokazów – Sea Lions Show – czyli lwy morskie, Dolphin Show – czyli pokaz delfinów, Orka Show – czyli pokaz z udziałem orek oraz Loro Show, w którym bohaterami głównymi są różne papugi. Pokazy odbywają się 3 razy w ciągu dnia, w różnych godzinach, tak, aby goście mogli podczas swojego pobytu wziąć udział w każdym z nich.

_DSCF3316

_DSCF3317

My spędziliśmy w Loro Park cały dzień. Ponieważ mieszkaliśmy po drugiej stronie wyspy, do parku rano pojechaliśmy zachodnią częścią wyspy, a wracaliśmy wschodnią, dzięki czemu zatoczyliśmy pełne koło i przy okazji objechaliśmy całą wyspę :D

Zaczęliśmy od pokazu lwów morskich – trzy urocze sztuki bawiły się i tańczyły ze swoimi opiekunami. Występ jest interaktywny w pewnym momencie, ponieważ opiekunowie angażują także osoby z publiczności. Cały pokaz utrzymany jest przede wszystkim w konwencji humorystycznej. Szczegółów nie będę zdradzać, być może kiedyś przekonacie się sami.

_DSCF3305

_DSCF3300

Kolejny był pokaz delfinów – piękny i niesamowity – to są tak wdzięczne i zgrabne stworzenia. A przy tym takie zwinne i kochane. Pokaz połączony był także z częścią edukacyjną.

_DSCF3417

_DSCF3421

_DSCF3410

Show z Papugami zdecydowanie dedykowany jest przede wszystkim najmłodszym odwiedzającym, ale papugi latające nad głowami widzów mimo wszystko robią wrażenie.

_DSCF3357

_DSCF3367

Największe wrażenie jednak zrobił na nas Orka Show – przede wszystkim dlatego, że w życiu nie spodziewaliśmy się, że te ogromne drapieżniki – jakby na nie nie patrzeć – potrafią bawić się jak delfiny i to było tak niezwykle surrealistyczne, że nie potrafiłam od nich oderwać oczu.

_DSCF3465

_DSCF3503

_DSCF3504

Uważajcie na oznaczenia strefy Splash Zone – poniższe zdjęcia chyba mówią same za siebie ?

_DSCF3502

_DSCF3501

Ponadto w paku znajdują się pomiędzy pawilonami i scenami show inne zwierzaki, takie jak panda chińska, goryle, krokodyle, papugarium itp.

_DSCF3379

_DSCF3262

_DSCF3271

_DSCF3327

_DSCF3620

_DSCF3522

_DSCF3527

_DSCF3533

_DSCF3539

Jest także pawilon z meduzami, w którym widać także inkubatory, w których się rozwijają.

_DSCF3444

_DSCF3441

Również pingwiny mają swoje królestwo!

_DSCF3561

_DSCF3603

A także oceanarium i liczne akwaria – uwielbiam podwodny świat – jego kolory i różnorodność. Naszym ulubionym akwarium jest pierwsze zdjęcie poniżej ?

_DSCF3674

_DSCF3640

_DSCF3641

_DSCF3657

_DSCF3651

Tenerife: Loro Park – an extraordinary zoo

Besides visiting the volcano this was the second point of our trip which we classified as a certainty. As I wrote in the previous post about Siam Park, we bought a double ticket, which allowed us to visit both parks. I must admit that we were impressed.

I am aware of the fact that zoos raise some controversy. I myself have mixed feelings about them, because on the one hand allow me to get to know animals and species which in other circumstances I would probably never be  able observe in my life. On the other hand, however, is the awareness that they do not live in a natural environment. Well, it could be a long discussion on this subject, but the way the caretakers and trainers of these animals deal with them and how they treated them really – I have to admit it – showed that there is a certain bond between them.

_DSCF3256

In the park you can watch 4 types of shows – Sea Lions Show, Dolphin Show, Orka Show and Loro Show, where the main characters are different parrots. The shows take place 3 times a day, at different times, so that guests can participate in each one during their stay.

We spent in Loro Park all day. Because we lived on the other side of the island, to the park in the morning we drove the western part of the island, and we returned east, so we drove the full circle and by the way we drove the whole island :D

We started with a show of sea lions – three lovely sea lions played and danced with their guardians. The performance is interactive at some point because the carers are also engaging with the audience. The entire show is maintained primarily in the humorous convention. Details I will not reveal, maybe someday you will find out for yourself.

_DSCF3288

_DSCF3296

 

Another was the dolphin show – beautiful and amazing – they are such a grateful and graceful creatures. And so agile and loving. The show was also linked to the educational part.

_DSCF3383

_DSCF3412

 

The parrot show is definitely dedicated primarily to the youngest visitors, but parrots flying over the heads of audiences are impressive anyway.

_DSCF3321

_DSCF3352

 

Our absolutely favourite was the Orka Show – first of all because we did not expect these huge predators – as if looking at them – to play like dolphins and it was so surreal that I could not tear my eyes away.

_DSCF3465

_DSCF3487

 

Be careful of the Splash Zone designations – the picture below seem to speak for itself ?

_DSCF3503

 

In addition, there are other animals such as Chinese panda, gorillas, crocodiles, parrots, etc. among pavilions and show scenes.

_DSCF3325

_DSCF3269

_DSCF3615

_DSCF3322

_DSCF3313

_DSCF3315

_DSCF3517

_DSCF3514

_DSCF3540

_DSCF3534

 

There is also an jellyfish pavilion where you can also see incubators in which they are grown.

_DSCF3436

_DSCF3430

 

Also penguins have their kingdom!

_DSCF3564

 

And also the numerous aquariums – I love the underwater world – its colors and variety ?

_DSCF3604

_DSCF3632

_DSCF3648

_DSCF3673

_DSCF3667

_DSCF3663

Dodaj komentarz