DIY: Jak samodzielnie zaplanować wyjazd za granicę

_DSCF9701

Myśleliście kiedyś o tym, aby samodzielnie zorganizować sobie wakacje, bez korzystania z oferty biur podróży, ale nie wiecie od czego zacząć, albo boicie się nieznanego? Stworzyłam dla Was poradnik o tym, jak samodzielnie zaplanować wyjazd zagraniczny. Część z tych porad już nie raz pojawiła się na blogu przy okazji relacji z naszych wcześniejszych wyjazdów. I chociaż bazować on będzie na naszych tegorocznych włoskich wakacjach, to z powodzeniem wskazówki te możecie wykorzystać przy okazji planowania każdego wyjazdu.

1. Kierunek

Określcie cel swojej podróży – gdzie chcielibyście pojechać. Czasami może to być kontynent, czasami region jakiegoś państwa, a czasami konkretne miasto. Mając już plan na miejsce docelowe zacznijcie śledzić portale informujące o promocjach biletów lotniczych i autobusowych. Naszymi ulubionymi są:

http://www.fly4free.pl

https://www.esky.pl

http://mlecznepodroze.onet.pl

Każda z nich ma też fanpage na facebooku, dzięki czemu możecie dostawać alerty o najnowszych promocjach.

Ja kiedyś zażartowałam sobie mówiąc do M.: „Jeśli nie chcesz mojej zguby, do Toskanii weź mnie luby”. No i zabrał mnie :D W przypadku tej podróży wykorzystaliśmy punkty zgromadzone na karcie WizzAir Club – warto ją założyć, bowiem po uzbieraniu puli punktów można ją wykorzystać na loty i wszelkie dodatkowe opłaty z nimi związane, jak np. opłacenie dodatkowego bagażu. Część banków proponuje rachunki połączone z tą kartą – polecam szczególnie tym, którzy planują duży remont ;P – im więcej kupujecie płacąc taką kartą, tym więcej punktów nabijacie sobie na loty :)

_DSCF9583

_DSCF9701

_DSCF9586

2. Transport

Ten punkt dość mocno połączony jest z pierwszym. Nie wszyscy czują się komfortowo z podróżowaniem autostopem i ja należę do takich osób. Lubię mieć plan i się go trzymać. Wiem, brzmię jak sztywniara, ale tak już mam, że lubię mieć kontrolę nad tym co robię i posiadam silną potrzebę kontrolowania. Nie lubię, jak coś mi się nie udaje i nienawidzę się spóźniać – chociażbym była jedyną osobą na świecie, która wiedziała o tym, że powinnam być w danym miejscy 30 sekund wcześniej ;)

Wracając jednak do sedna – do tej pory korzystaliśmy podczas naszych wyjazdów z publicznych środków transportu, jak pociągi czy autobusy, przemieszczając się z jednej lokalizacji, do drugiej. Biorąc pod uwagę tą opcję, warto wcześniej poczytać o cenach biletów np. na stronach przewoźników, wydrukować sobie rozkłady jazdy i ogólnie poczytać na forach o tym, jakie panują zasady – np. we Francji bilety kolejowe kupione w kasie należy dodatkowo skasować w automatach na peronach, podobnie we Włoszech.

Ponieważ podczas wyjazdu do Toskanii mieliśmy w planach dużo zwiedzać i zobaczyć kilka różnych miejsc, zdecydowaliśmy się na wynajęcie samochodu. Najwygodniejszą opcją, jeżeli podróżujecie np. samolotem, jest wypożyczyć auto już z lotniska, aby z bagażami nie szukać w mieście punktów odbioru. My skorzystaliśmy ze strony http://www.economycarrentals.com. Jest to strona, która skupia oferty różnych wypożyczalni. Plusem jest to, iż czasami oferuje ceny niższe, niż u docelowej wypożyczalni, a dodatkowo gwarantuje poziom ceny – oznacza to, że nie dowiemy się o żadnych dodatkowych opłatach już przy okienku wypożyczalni. Nie polecamy wypożyczania aut bezpośrednio po przylocie na lotnisku – ceny są o wiele wyższe – przykład: wynajęcie auta na 7 dób we Włoszech kosztowało nas 94 Euro. Para Polaków, którzy u tej samej wypożyczalni brała dopiero na miejscu auto na 3 doby zapłaciła 146 Euro. Warto także wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Nie musicie brać bezpośrednio od wypożyczalni – są różne firmy online, u których można kupić dużo taniej. Należy jednak liczyć się z tym, że na czas wynajęcia auta wypożyczalnia zablokuje na naszej karcie kwotę ok 1200-1500 Euro, które po oddaniu samochodu jest odblokowywane. Nigdy nie wiadomo co się wydarzy, więc lepiej jest dopłacić 100-200 zł za dodatkowe ubezpieczenie, które pokryje koszty ewentualnej stłuczki, niż kilka tysięcy w przypadku jakiejś szkody bez dodatkowego ubezpieczenia. Nas wyniosło ono 22 Funty.

_DSCF9410

_DSCF9536

3. Zakwaterowanie

Oprócz poszukiwania zakwaterowania i noclegów na takich stronach jak booking.com, czy hostelbooking.com, od trzech lat z powadzeniem korzystamy też z airbnb. Pisałam już o tym rozwiązaniu tu i tu. Tym razem wynajęliśmy sobie apartament Otto Garden w Cascinie na obrzeżach Pizy, który stanowił naszą bazę wypadową po Toskanii. Mieszkaliśmy w bardzo przytulnym mieszkanku z salonem z aneksem kuchennym, sypialnią i łazienką, przylegającym do willi przesympatycznych Glauco i Eleny. Plusem wynajmowania kwater od lokalnych mieszkańców jest to, że są oni kopalnią informacji na temat regionu i okolicy :)

_DSCF9420

_DSCF9401

_DSCF9402

_DSCF9404

_DSCF9405

_DSCF9407

4. Plan wyjazdu

Nie bardzo mieliśmy czas przed urlopem na zaplanowanie dokładnie naszych wakacji, ale mieliśmy listę kilku miejsc, które na pewno chcieliśmy zobaczyć. Z naszej listy nie udało nam się wykreślić tylko jednego miejsca – Cinque Terre – ale mamy dzięki temu powód, aby kiedyś tam wrócić :) Plan zrobiliśmy już p przyjeździe na miejsce, układając go tak, aby mieć też dni na tak zwany chillout i bardziej kulinarne doznania, niż maraton zwiedzania. Jeżeli planujecie wizyty w muzeach, warto zakupić wcześniej bilety online, aby uniknąć stania w kilometrowych kolejkach do kas ;)

_DSCF9459

DIY: How to plan your trip abroad

Have you ever thought about it, to organize your holidays yourselves, without the use of travel agencies offer, but do not know where to start, or fear of the unknown? I have created for you a guide on how to plan your trip abroad. Some of these tips have once appeared on the blog in terms of posts about our previous trips. And although it will be based on our Italian vacation this year, these tips successfully you can use while planning each trip.

1. Direction

Determine the purpose of your trip – where you would like to go. Sometimes it can be continent, sometimes region of a country, and sometimes a specific city. Having a plan for a place start to track the portals informing about promotions for airline tickets and bus. Our favorites are:

http://www.fly4free.pl

https://www.esky.pl

http://mlecznepodroze.onet.pl

Each has a fan page on Facebook, so you can get alerts about the latest promotions.
I once joked myself saying to M.: „If you don’t want to lose me, take me to Tuscany” (it sounds better in Polis when it rhymes :P) And he took me :D For this trip we used points accumulated on the card WizzAir Club – it’s worth it to set up, because after collecting a pool of points can be used for flights and any additional fees associated with them, such as. payment for extra luggage. Some banks propose bills connected with this card – I recommend especially those who are planning a big overhaul ;P – the more you buy by paying the card, the more points are collected for flights :)

2. Transport

This point is quite strongly connected with the first one. Not everyone feels comfortable with traveling hitchhiking and I belong to such persons. I like to have a plan and stick to it. I know I sound like boring person, but that’s my thing that I like to have control over what I do and have a strong need to control. I don’t like when I did not succeed and I hate to be late – though I was the only person in the world who knew about it that I should be in the municipal 30 seconds earlier ;)

But back to the point – so far we used public transport during our trips, such as trains or buses, moving from one location to another. Given this option, it is worth to read about ticket prices, eg. On the sides of the carriers, print out timetables and generally read on the forums about the prevailing rules – eg. France train tickets bought at the box office must also be validated the vending machines on the platforms, the same in Italy.

Since the trip to Tuscany we had plans to visit a lot and see a few different places, we decided to rent a car. The most convenient option when traveling eg. by plane is rent a car already at the airport, with luggage to not look in collection points. We used http://www.economycarrentals.com.This is a website that brings together offer a variety of rental. The upside is that sometimes offers lower prices than in the target rental, and also guarantees the price level – this means that we will not find out about any additional fees already at the rental window. We don’t recommend renting cars immediately upon arrival at the airport – the prices are much higher – example: renting a car for 7 days in Italy cost us 94 Euro. A Polish couple who are in the same rental company and wanted to rent car only on the car for 3 days paid 146 Euro. You should also take out additional insurance. You don’t have to buy directly from the rental – there are various online companies who can buy much cheaper. However reckon with the fact that at the time of hire car they locks on your account the amount of approximately 1200-1500 Euro, which after the returning of the car is unlocked. You never know what’s going to happen, so it is better to pay extra 100-200 zł for the extra insurance, which will cover the cost of any breakage than a few thousand in the case of any damage without any extra insurance. We paid for our 22 Pounds.

3. Accommodation

In addition to the search for accommodation and accommodation on sites such as booking.com or hostelbooking.com, for three years we are also successfully using airbnb. I have written about this solution is here, and here. This time we rented a suite Otto Garden in Cascinie on the outskirts of Pisa, which provided our base around Tuscany. We stayed in a very cozy apartment with a living room with kitchenette, bedroom and bathroom, adjacent to the villa przesympatycznych Glauco and Elena. The advantage of hiring lodging of local residents is that they are a mine of information on the area and the area :)

4. Sightseeing plan

We don’t really have time before the holiday to plan exactly our trip, but we had a list of a few places that we definitely wanted to see. On our list we have failed to see only one place – Cinque Terre – but we have therefore reason to ever go back :) We have planned our trips  after arrival, arranging it so as to have a day on the so-called chillout and more culinary experience than a marathon of sightseeing. If you are planning visits to museums, it is worth to purchase tickets in advance online to avoid standing in miles lines for ticket office ;)

Dodaj komentarz