Sri Lanka – zachodnio – południowe wybrzeże

_DSCF3727

Mieliśmy bardzo ambitne plany pod względem zwiedzania, niestety, dopiero na miejscu okazało się, że okres noworoczny i powiązanych z nim świąt na Sri Lance przypadający na dni 12-15.04 trochę nam te plany pokrzyżował. Początkowo cieszyliśmy się na myśl o festiwalu z okazji Nowego Roku, jaki miał miec miejsce. Tubylcy jednak uświadomili nas, że w tym okresie podróżowanie po wyspie publicznymi środkami transportu jest baaardzo utrudnione. WSZYSCY zjeżdżają do Kandy albo się przemieszczają na czas festiwalu do swoich rodzinnych miejscowości i w efekcie brak biletów na pociąg, czy autobus, a nawet jeśli są, to podróżuje się w nieludzkich warunkach. Dlatego też musieliśmy usiąść i od nowa rozplanować zwiedzanie, mierząc nasze zamiary na faktyczne możliwości. W rezultacie zobaczyliśmy tylko ok 60% tego co chcieliśmy, ale daje nam to powód do tego, aby kiedyś tam wrócić.

Dzisiaj o zachodnio – południowej części wyspy. Kolombo jest dużym, 800 tysięcznym miastem, znajduje się w nim również stolica Sri Lanki – Sri Dźajawardanapura Kotte. Samo Kolombo nie jest szczególnie atrakcyjne turystycznie, przez co wielu turystów nawet się w nim nie zatrzymuje. Jest w nim jednak kilka miejsc, które mimo wszystko warte są moim zdaniem zobaczenia.

_DSCF3824

_DSCF3825

_DSCF3830

Seema Malaka

Zacząć można od małej świątyni – Seema Malaka Temple. Bilet wstępu do niej upoważnia również do wejścia do dużej świątyni, znajdującej się nieopodal po drugiej stronie ulicy. Seema Malaka ulokowana jest na Jeziorze Beira przy Sir James Peiris Road. Jest to buddyjska świątynia, która wśród zgiełku i gwaru miasta wnosi odrobinę spokoju i wyciszenia. Na teren świątyni składają się trzy połączone ze sobą platformy – pierwsza i największa platforma to główna świątynia, na prawo od niej jest pawilon medytacji, na lewo zaś kaplice bóstw. Pamiętajcie, że wchodząc do świątyń buddyjskich musimy mieć godny strój – zakryte kolana i ramiona i jesteśmy zobowiązani do zdjęcia obuwia.

 _DSCF3727

_DSCF3729

_DSCF3732

_DSCF3733

FotorCreated1

_DSCF3734

FotorCreated2

_DSCF3738

_DSCF3744

Świątynia Gangaramaya

Gangaramaya to większy kompleks świątyni, który jest bardzo bogato zdobiony. Znajduje się kilkaset metrów na wschód od Seema Malaka. Gangaramaya znajduje się za niezwykle skomplikowanym murem wykutym z polerowanego mosiądzu i ozdobionego panelem karłów, będących symbolem dobrobytu i pokrytych posągów Buddy. W kompleksie znajduje się biblioteka, muzeum i niezwykle eklektyczna tablica Bejeweled, a także złocone prezenty przedstawione przez wielbicieli i sympatyków na przestrzeni lat.

_DSCF3750

_DSCF3754

_DSCF3760

_DSCF3759

FotorCreated3

_DSCF3762

_DSCF3766

_DSCF3780

FotorCreated4

Viharamahadevi Park

Największy park Colombo był początkowo nazywany Victoria Park, jednak jego nazwa została zmieniona w 1950 roku na cześć matki króla Dutugemunu. Park obrośnięty jest kwitnącymi drzewami, które kwitną w marcu, kwietniu i na początku maja. Czasami w parku spotkać można słonie, które uczestniczyły w ceremonii czasem spędzają noc w parku. Przy głównym wejściu do parku znajduje się wielki posąg Buddy. Na jego terenie pełno jest różnych fontann i postumentów. Naprzeciwko parku ulokowany jest Ratusz Kolombo.

_DSCF3787

_DSCF3788

Independence Memorial Hall

Obok Parku znajduje się Independence Memorial Hall. Budowla ta została wzniesiona na cześć odzyskania niepodległości. Independence Memorial Hall został zbudowany w celu upamiętnienia niezależności Sri Lanki od rządów brytyjskich w 1948 roku. Wraz z pomnikiem kształtem przypomina trochę Partenon. Znajduje się w nim również pomnik pierwszego prezydenta Sri Lanki, który jest uważany za ojca narodu.

_DSCF3794

_DSCF3798

_DSCF3804

Dom handlowy firmy Cargill

Wspaniały, wiktoriański budynek, zbudowany z czerwonej cegły dom kupiecki. Fasada Department Store Cargill nie zmieniła się zbytnio od jego budowy. Początkowo służył brytyjskim plantatorom górskiej herbaty i administratorom plantacji kolonialnych na czas ich długiej podróży do stolicy na sześć miesięcy w celu kolekcji dostaw i luksusów. Obecnie w domu towarowym istnieje małe muzeum. Budynek można znaleźć na rogu ulicy Jorku i drogi o nazwie Sir Baron Jayatilaka Mawatha.

_DSCF3849

Latarnia Morska

Latarnia morska znajduje się na nabrzeżu Fortu Colombo. Została zbudowana w 1952 roku. Osadzono ją na betonowej platformie, która liczy 12 metrów wysokości ma cztery posągi lwów na jej podstawie. Z tarasu pod latarnią rozciąga się panoramiczny widok na Ocean Indyjski, dzięki czemu latarnia stała się symbolem miasta. Przy latarni znajduj się również wysoki na ponad 90 metrów monument buddyjski.

FotorCreated2

_DSCF3843

Plaża Mount Lavinia

Miasta Sri Lanki cechuje to, że podobnie, jak na Malcie – nie wiadomo kiedy kończy się jedno, a zaczyna drugie. Mount Lavinia jest miejscowością uznawaną za przyległość Kolombo. To właśnie tutaj znajduje się jedna z najładniejszych plaż zachodniego wybrzeża wyspy. Na niemalże całej długości ulokowane są kawiarnie i kluby plażowe – oddzielają one tym samym plażę od linii kolejowej biegnącej wzdłuż wybrzeża.

_DSCF3660

_DSCF3664

_DSCF3669

_DSCF3677

_DSCF3681

_DSCF3678

_DSCF3940

_DSCF3937

_DSCF3953

_DSCF3945

Galle

Galle jest miastem, które warto odwiedzić ze względu na bardzo dobrze zachowane obwarowania starego fortu. W mieście zachowała się klasyczna architektura. Galle jest przede wszystkim miastem handlowym oraz w coraz większym stopniu także ośrodkiem sztuki. Dziś zabytkowy Fort obszar jest pełen małych butików, kawiarni i hoteli należących do lokalnych i zagranicznych artystów, pisarzy, fotografów, projektantów i poetów.

_DSCF3867

_DSCF3868

_DSCF3872

_DSCF3873

Fort został wybudowany przez Holendrów w 1663 roku. Zajmuje powierzchnię 36-hektarów i pochłania większość cyplu, który jest otoczony z trzech stron oceanem. Fort można przejść spokojnym tempem w godzinę. Na jego terenie znajduje się także latarnia morska, ma on dostęp dl plaży, z której widać port.

_DSCF3879

_DSCF3889

_DSCF3891

_DSCF3901

_DSCF3895

FotorCreated1

W tej części miasta ulokowane są też stare holenderskie budynki – jak koszary policyjne i administracyjne. Fort wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

_DSCF3892

_DSCF3894

_DSCF3911

_DSCF3913

_DSCF3914

_DSCF3915

_DSCF3919

_DSCF3923

Do Galle można bezpośrednio dojechać pociągiem z Mount Lavinii lub ze stacji Fort Colombo. Dojeżdżają tam również autobusy.

 Sri Lanka – Western – South Coast

We had a very ambitious plans in terms of sightseeing, unfortunately when we arrive we found out that the New Year period and related holidays in Sri Lanka per day 12-15.04 a little disturbed those plans. Initially, we were glad at the thought of the festival to celebrate the New Year, which was going to take place at Sri Lanka. The natives, however, realized to us that in this period of the year traveling by public transport is sooooo difficult. EVERYONE travel to Kandy or move at the time of the festival to their home villages, resulting in a lack of tickets on the train, or bus, or even if they are, it makes travels in inhumane conditions. Therefore, we had to sit down and make new plans, mesuring our intentions into actual capabilities. As a result, we saw only about 60% of what we wanted, but it gives us a reason to go back.

Today about the West – Southern part of the island. Colombo is a large, 800 thousand inhabitants, it is also the capital of Sri Lanka – Sri Jayawardenepura Kotte. Colombo itself is not particularly attractive to tourists, so many tourists even in it does not stop. There is, however, a few places, which, after all, in my opinion are worth seeing.

Seema Malaka

You can start with a small temple – Seema Malaka Temple. The admission ticket also entitles you to enter the large temple, located close to the small one, on the other side of the street. Seema Malaka is located on Beira Lake at Sir James Peiris Road. It is a Buddhist temple that among the hustle and bustle of city life brings a little peace and tranquility. On the grounds of the temple consists of three connected to each platform – the first and largest platform is the main temple, to the right of it is a meditation pavilion, to the left and chapels deities. Remember that entering Buddhist temples you must have decent outfit – knees and shoulders covered, and we are committed to the remove our footwear.

Gangaramaya Temple

Gangaramaya temple complex is greater, which is very ornate. It is located a few hundred meters east of Seema Malaka. Gangaramaya is extremely complex carved wall of polished brass and decorated with a panel of dwarfs, which are a symbol of prosperity and topped with statues of Buddha. The complex has a library, a museum and an eclectic array of Bejeweled, as well as gold-plated gifts presented by admirers and supporters over the years.

Viharamahadevi Park

Colombo largest park was originally called Victoria Park, but its name was changed in 1950 in honor of the mother of King Dutugemunu. Park is overgrown with flowering trees that bloom in March, April and early May. Sometimes you can meet in the park elephants that participated in the ceremony sometimes spend the night in the park. At the main entrance to the park there is a large statue of Buddha. On its site is full of various fountains and pedestals. Is located opposite the Town Hall, Colombo.

Independence Memorial Hall

Park is located next to the Independence Memorial Hall. This building was erected in honor of independence. Independence Memorial Hall was built to commemorate the independence of Sri Lanka from British inflence in 1948. Along with the monument shaped like a little Parthenon. There is also a monument of the first President of Sri Lanka, which is considered the father of the nation.

Trading house Cargill

Magnificent Victorian building, built of red brick merchant house. Cargill Department Store facade has not changed much since its construction. Originally served the British mountain tea growers and plantation colonial administrators during their long journey to the capital for six months to a collection of supplies and luxuries. Currently, the department store there is a small museum. The building can be found on the corner of York and roads named Sir Baron Jayatilaka Mawatha.

Lighthouse

The lighthouse is located on the waterfront of Fort Colombo. It was built in 1952. Deposited it on a concrete platform, which is 12 meters high, has four lion statues at its base. From the terrace under the lamp panoramic views of the Indian Ocean, making the lantern has become a symbol of the city. At the lighthouse located also high at over 90 meters Buddhist monument.

Mount Lavinia Beach

Cities of Sri Lanka has it that, like in Malta – you don’t know when one ends and another begins. Mount Lavinia is a town considered to be the contiguity of Colombo. This right here is one of the most beautiful beaches of the west coast of the island. For almost the entire length are located cafes and beach clubs – they separate the beach from the same rail line that runs along the coast.

Galle

Galle is a city that is worth a visit because of the very well-preserved fortifications of the old fort. This preserved classical architecture. Galle is primarily a market town, and increasingly also a center of art. Today, the historic Fort area is full of small boutiques, cafes and hotels belonging to local and international artists, writers, photographers, designers and poets.

The fort was built by the Dutch in 1663. It covers an area of ​​36 hectares and absorbs most of the promontory, which is surrounded on three sides by the ocean. Fort leisurely pace you can go in an hour. The site has also a lighthouse, has access dl beach where you can see the harbor.
In this part of town are located too old Dutch buildings – as the police barracks and administrative. Fort is a UNESCO World Heritage Site.
To Galle direct train ride from Mount Lavinia and Colombo Fort station. There are also buses arrive.

Dodaj komentarz