Praga, Salvador Dali i Andy Warhol… :)

Fotor0102220020

Od dawna marzyła mi się wystawa prac Salvadora Dali. Okazja nadarzyła się w Paryżu, jednak po kilku godzinach zwiedzania Luvru oraz wystawy stałej w Centrum Pompidou najzwyczajniej w świecie nie mieliśmy sił na więcej. Kolejna okazja pojawiła się we Wrocławiu, bowiem prace Dalego stanowiły część wystawy Tauromachina w Muzeum Architektury, wraz z dziełami Picassa i Goi. Niestety, ilość jego prac w stosunku do całej wystawy była bardzo mała, ponadto znacznie zawężona tematycznie. I nagle w Pradze zupełnie przypadkiem odkryliśmy 3 wystawy w jednym miejscu, do tego trzech autorów, których spokojnie mogę umieścić na mojej liście top10, z Salvadorem na 1 miejscu. :)

Wystawa znajduje się Galery of Art Prague zlokalizowanej w Rynku Staromiejskim. Każde piętro poświęcone jest innemu artyście. Bilety można kupić na pojedynczą wystawę, dwie z nich, lub tez wszystkie trzy. Tu znajdziecie cennik. Ponieważ wystawę odkryliśmy niecałe 2 godziny przed naszym wyjazdem z Pragi, zdecydowaliśmy się zwiedzić tylko dwie. Nasz wybór padł na Salvadora Dali i Andy’ego Warhol’a. niestety musieliśmy zrezygnować z prac Alfonsa Muchy.

Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie ilość eksponatów oraz ich różnorodność. Na obu wystawach, oprócz grafik i obrazów można zobaczyć również gadżety, flakony perfum, talerze, rzeźby, meble, oraz inne eksponaty, niezaliczające się do tych, które można oprawić w ramkę. Spośród prac Salvadora Dalego najbardziej podobały mi się jego rzeźby, obraz z płonącą żyrafą i portret z pixeli, kryjący w sobie tajemnicę. W przypadku Warhol’a mój entuzjazm wzbudziła seria Love is a pink cake :D Nie miałam pojęcia, że Andy bawił się również satyrą. :)

DSCF0459 DSCF0460 DSCF0469 DSCF0470

Fotor01022200659

DSCF0484 DSCF0490

Fotor0102220083

DSCF0491 DSCF0505 DSCF0512

Fotor0102220103

DSCF0527 DSCF0528

Fotor01022200721 Fotor01022200742

DSCF0530 DSCF0531

Fotor01022200822 Fotor01022200858

DSCF0532 DSCF0538

Fotor01022200934 Fotor01022201033

DSCF0541

For a long time I dreamed of an exhibition of works by Salvador Dali. The opportunity came in Paris, but after a few hours of walking aroun Luvru and the permanent exhibition at the Centre Pompidou we simply did not have the forces for more. Another opportunity came in Wroclaw, as Dali’s works were part of an Tauromachina exhibition at the Museum of Architecture, along with the works of Picasso and Goya. Unfortunately, the amount of his work in relation to the whole show was very small, moreover, considerably narrowed topic. And suddenly in Prague quite by chance we discovered three exhibitions in one place, by the three authors, which I can safely put on my list of the top 10, with Salvador on 1st place. :)  

The exhibition is located Gallerie of Art Prague, located in the Starmestke namesti. Each floor is dedicated to a different artist. Tickets can be purchased for a single exhibition, two of them, or having all three. Here you will find the price list. Since we discovered the exhibition we have less than two hours before our departure from Prague, so we decided to visit only two. We choose Salvador Dali and Andy Warhol. Unfortunately, we didn’t have tme for the work of Alphonse Mucha.  

I was very positively surprised by the number of exhibits and their diversity. On both shows, in addition to graphics and images, you can see the gadgets, perfume bottles, plates, sculptures, furniture, and other exhibits, niezaliczające to those who can frame the frame. Among the works of Salvador Dalí’s most liked his sculptures, the image of a burning giraffe and a portrait of pixels, hiding a secret. In the case of Warhol my enthusiasm aroused series Love is a pink cake: D I had no idea that Andy was playing well satire. :)

DSCF0601 DSCF0593 DSCF0590 Fotor0102220124 DSCF0596 DSCF0595 DSCF0586 Fotor01022201134 Fotor01022201442 DSCF0585 DSCF0582 DSCF0581 DSCF0578 DSCF0574 DSCF0573 DSCF0572 DSCF0569 DSCF0562 DSCF0561 DSCF0546 DSCF0544 Fotor0102220118 Fotor0102220130 Fotor01022201237 Fotor01022201332

 

Dodaj komentarz