„Ship of Theseus” – książka, jakiej jeszcze nie spotkaliście! :)

s6.jpg

To jest jedna z tych książek, które stanowią perłę w koronie mojej małej domowej biblioteczki. I nie chodzi jedynie o jej treść, która w książkach jest chyba najważniejsza, ale także o sam pomysł i sposób wydania. Cieszyłam się z niej jak dziecko, a w rękach trzymałam z namaszczeniem, nie wierząc, że jest moja. :) No ale dosyć enigmatycznych opisów, pora przejść do rzeczy!

Na tę pozycję książkową wpadliśmy przypadkiem, a dokładniej nie ja sama. Ja dostałam link do pewnego polskiego bloga, na którym autor opisywał oryginalną książkę swojej koleżanki z pracy, stwierdzając, iż jest to jeden z nielicznych przypadków, w których musi uznać wyższość papieru nad e-bookiem (cóż, ja tam chyba nigdy nie przekonam się do książek elektronicznych z prostej przyczyny- uwielbiam sam rytuał trzymania książki, odwracania kartek, zakładania stron itp. :P).

Autorami tego cacka są J.J. Abrams oraz Doug Dorst. Książka „Ship of Theseus” jest „dwutorowa”. Po pierwsze zawiera w sobie historię opisaną przez fikcyjnego autora V.M. Starka, a po drugie zawiera historię znajomości Jenifer i Erica, którzy wypożyczając ją w szkolnej bibliotece komunikują się poprzez notatki spisywane na marginesach oraz dodatkowe „elementy” wkładane pomiędzy strony.

Magia tej książki polega na tym, iż stylizowana jest na starą książkę z biblioteki, o pożółkłych kartach, z ewidencją wypożyczeń i pieczątkami na końcu, a notatki na stronach są niczym innym, jak prawdziwym odręcznym pismem, które wygląda dokładnie tak, jakby ktoś od lat pastwił się nad nią zapełniając każdy wolny skrawek papieru swoimi spostrzeżeniami. Między stronami zaś możemy znaleźć takie skarby, jak ręcznie pisane listy, pocztówki z różnych miejsc, zdjęcia, kserokopie, wycinki z gazet. Jest też i mapa narysowana na serwetce- tak prawdziwej serwetce z jakiegoś baru. :)

Każde nowe odkrycie przynosi nową niespodziankę, z każdą stroną pojawia się kolejne zaskoczenie. Muszę powiedzieć, iż ta książka stanowi majstersztyk, ale czemuż się dziwić, skoro za jej powstaniem stoi między innymi słynny reżyser J.J. Abrams. Jeżeli udało mi się Was zaintrygować, a myślę, że tak, to możecie ją zdobyć tutaj. Niestety nie jest dostępna w żadnej polskiej księgarni póki co, ani w języku polskim. Ale i tak warto! :D

„Ship of Theseus” – a book which you have never seen before! :)

This is one of those books that represent a pearl in the crown of my small home library. And it’s not only about the content, which in books is perhaps the most important, but also about the idea and method of release. I was happy with it as a child, and I held hands with anointing, not believing that he is mine. :) Well, but rather enigmatic descriptions, continue to stuff!

For this position we came up with a book case, and specifically not me alone. I got a link to a Polish blog where the author described the original book of his friends from work, stating that it is one of the few cases in which it must recognize the superiority of paper over e-book (well, I guess there will never convince the electronic books for the simple reason-I love the ritual of holding the book, flipping pages, setting up pages, etc.: P).

The authors of this gem are J.J. Abrams and Doug Dorst . The book ” Ship of Theseus ” is a ” double-track ” . Firstly it contains the history written by a fictional author V.M. Stark , a second – it contains the history of the relationship of Jennifer and Eric , who are renting it in the school library, communicate through notes written down the margins and additional ” elements ” inserted between the parties .

The magic of this book lies in the fact that it is set for an old book from the library of yellowed cards, loan records and stamps at the end, and the notes on pages are nothing like real handwriting that looks exactly like someone from years pastwił over her, filling every single scrap of paper your thoughts . Between the pages we can find such treasures as handwritten letters, postcards from different places , photographs, photocopies , newspaper clippings . There is also a map drawn on a napkin – a real napkin from a bar. :)

Each new discovery brings a new surprise , with each side there is another surprise. I have to say that this book is a masterpiece , but why be surprised , since the creator is , among others, the famous director J.J. Abrams . If I managed to intrigue you , and I think so, you can get it here . Unfortunately it is not available in any Polish bookstore so far, neither in Polish language. But it is worth anyway! :D

s.jpg

s1.jpg

s2.jpg

s3.jpg

s4.jpg

s5.jpg

s6.jpg

s7.jpg

s9.jpg

s10.jpg

s11.jpg

s12.jpg

4 myśli na temat “„Ship of Theseus” – książka, jakiej jeszcze nie spotkaliście! :)

  1. Kiedyś miałam podobne zdanie co do e-booków. Dostałam kindle. Zmienił moje życie. Jest to najlepsze urządzenie jakie kiedykolwiek powstało – dla osób, które czytają szczerze polecam i zachwalam. Czytam jeszcze więcej, wygodniej i taniej. Wspaniałość. Warto się jednak szarpnąć właśnie na kindle – nie na jakieś kindlopodobne czytniki – spróbuj sobie kiedyś od kogoś pożyczyć :)

Dodaj komentarz